Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Voor­pag­ina

Rorate is een onafhanke­lijke Rooms-katholieke multimedia-organisatie. Sticht­ing Rorate stelt zich ten doel vanuit haar eigen exper­tise op het gebied van com­mu­ni­catie en mod­erne media een bij­drage te lev­eren aan de opbouw van de rooms-katholieke kerk. Een bij­drage lev­eren aan de opbouw van de Rooms Katholieke Kerk kan op vel­er­lei gebied. De activiteiten van Rorate liggen op het gebied van com­mu­ni­catie en mod­erne media. Rorate heeft behoefte aan onder­s­te­un­ing om de gep­lande activiteiten daad­w­erke­lijk te kun­nen realis­eren. Wij hebben echter op dit moment helaas niet vol­doende finan­ciële mid­de­len beschik­baar om betaalde krachten aan te trekken. Daarom zijn wij op zoek naar vri­jwilligers, die een bepaalde hoeveel­heid tijd per maand beschik­baar willen stellen. Vri­jwilligers Er is behoefte aan ver­sterk­ing van het Rorate team. Heb je inter­esse neem con­tact op met Theo Ten Bruin en hij neemt con­tact met je op om verdere gegevens uit te wis­se­len, de werkza­amhe­den te bespreken en uw vra­gen te beant­wo­or­den.

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?