Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Theo Van Osch ont­vangt Ereteken van de Grot in Lour­des

In aan­wezigheid van biss­chop Aan­ton Hurk­mans van ’s-Hertogenbosch heeft pastoor-deken Theo van Osch van het Bis­dom van ’s-Hertogenbosch het Ereteken van de Grot in Lour­des ont­van­gen. Dit gebeurde zonda­gavond 27 april aan het einde van de pon­tif­i­cale eucharistievier­ing die door 1200 per­so­nen werd bijge­woond. Het ereteken is een onder­schei­d­ing voor per­so­nen die zich op een bij­zon­dere wijze hebben ingezet voor het Heilig­dom en de bede­vaarten naar Lour­des.

Pastoor-deken Theo van Osch (22 okto­ber 1960) kwam al in Lour­des voor­dat hij priester was. Hij heeft ver­schil­lende malen als vri­jwilliger op het Heilig­dom van Lour­des gew­erkt. In Lour­des heeft Van Osch, 25 jaar gele­den, zijn roeping tot het priester­schap gevon­den. Sinds­dien is hij hier ieder jaar indi­vidueel of met groepen parochi­a­nen op bede­vaart gegaan naar Onze Lieve Vrouw van Lour­des en de heilige Bernadette. Pas­toor Van Osch is nu tij­dens de bis­dombe­de­vaart als hoof­daal­moeze­nier mee.

Het bis­dom van ’s-Hertogenbosch is deze op bede­vaart in Lour­des met ruim 1000 per­so­nen, waar­bij nog 200 Ned­er­landse per­so­nen van buiten het bis­dom zich hebben aanges­loten. Het bis­dom organ­iseert deze bede­vaart samen met de Verenig­ing Nationale Bede­vaarten (VNB) uit ’s-Hertogenbosch.

Lour­des ligt aan de voet van de Pyre­neeën in Zuid-Frankrijk. In 1858 ver­scheen de Maagd Maria in een grot langs de riv­ier De Gave aan het meisje Bern­datte Soubirous. Sinds­dien is het plaat­sje Lour­des uit­ge­groeid tot een van de groot­ste bede­vaart­plekken ter wereld. Jaar­lijks bren­gen meer dan 6 miljoen pel­grims een bezoek aan Lour­des.

bisdomdenbosch.nl 

 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?